Villkor

1. Syfte
Detta dokument och de bilagor som omnämns nedan utgör ett rättsligt bindande avtal mellan dig och Clearwater International Ltd ("Clearwater International", "vi", "oss", "vår") som bedriver hemsidan med domännamnet https://www.clearwaterinternational.com/ ("Webbsida" som även inbegriper uppdateringar per mail). Den framställer dina och Clearwater Internationals rättigheter och förpliktelse med (i) din tillgång till hemsidan; (ii) ditt användande av hemsidan; (iii) eventuell kommunikation som skickas till dig via hemsidan eller från eller på uppdrag av Clearwater International; (iv) alla upplysningar, produkter, software, services, funktioner och material som finns på eller erbjuds i samband med webbplatsen.

När du går in på webbsidan, accepterar du utan begränsningar eller förbehåll alla villkor i detta avtal (som definierats nedan) och eventuella ändringar som vi kan göra när som helst när vi finner det lämpligt.

"Avtal" menas detta dokument och eventuella tillägg, bilagor eller andra dokument till vilka det hänvisas till i detta dokument, endast som illustration med hjälp av en hyperlänk.

2. Ändringar
Vi kan ändra detta avtal när som helst efter eget gottfinnande. Alla sådana ändringar träder i kraft omedelbart efter att ett sådant modifierat dokument har publicerats på webbplatsen, eller när du annars får information om en sådan ändring. Ändringen gäller din användning av webbplatsen och alla tjänster som du erbjuder i samband med ett sådant inlägg eller information.

Med förbehåll för bestämmelserna i föregående stycke får detta avtal ändras skriftligen först efter undertecknande av båda parter.

3. Webbplatsen
3.1 Användare
Varje person som besöker webbplatsen är en användare (en "" användare "). Användare är välkomna att kontakta oss på e-postadresserna som visas på webbplatsen. Som användare får du tillgång till material i alla delar av webbplatsen.

3.2 Kontakta oss
Användning av onlinekommunikation till oss bekräftar att du accepterar villkoren i detta avtal.

3.3 Användarinformation
Genom att skicka e-post till oss eller på annat sätt kommunicera med oss garanterar du att all information som överförs till oss (”Användarinformation”) är korrekt och korrekt i alla avseenden och att du har tillstånd och förmåga att skicka e-postmeddelandet eller kommunicera med oss. Du samtycker till att omedelbart meddela oss skriftligen om ändringar i användarinformation. Du är ensam ansvarig för användarinformationen.

Om du förser oss med en e-postadress som innebär att alla e-postmeddelanden som vi kan skicka till dig kommer att skickas till dig via ett datanätverk som drivs av eller på uppdrag av din arbetsgivare (eller liknande), garanterar du att du har rätt att få e-postmeddelanden på denna adress. Du samtycker också till att vi kan avstå från att skicka e-postmeddelanden till en sådan adress utan att informera dig, även om du har begärt att få dem om vi får en begäran från din arbetsgivare om att sluta skicka e-post. mailar till den här adressen.

3.4 Systemintegritet
Du samtycker med oss att inte använda eller tillåta användning av någon enhet, programvara eller programmeringsrutin som stör eller försöker störa driften eller funktionaliteten på denna webbplats. Du förbinder dig att inte utföra eller tillåta utförande av åtgärder som (efter eget gottfinnande) medför en orimlig eller oproportionerlig börda för vår infrastruktur.

Du samtycker till att du inte kommer att använda någon robot, spindel, annan självgående enhet eller manuell process för att övervaka eller kopiera webbsidor eller innehåll på denna webbplats utan föregående skriftligt tillstånd.

4. Användning av webbplatsen
4.1 Innehåll
Webbplatsen kan innehålla fakta, åsikter och rekommendationer från individer och företag. Vi garanterar inte riktigheten, fullständigheten eller aktualiteten i eller på annat sätt stöder dessa åsikter eller rekommendationer.
Innehållet på webbplatsen, inklusive forskning, utgör ingen råd, rekommendation eller plan från vår sida och bör inte göras anspråk på av användare.

Vi kan när som helst, efter eget gottfinnande, lägga till, ta bort eller ändra delar av eller hela webbplatsen. Webbplatsens innehåll är endast informativt. Innehållet bör inte betraktas som fullständigt och ska inte göras gällande.

4.2 Konfidentiell information
Du erkänner och samtycker till att materialet som används och visas på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, musik, programvara, ljud, bilder, grafik, video, sidlayout och design, illustrationer och konstverk, namn, logotyper, varumärken, servicemärken och allt annat material, tillhör Clearwater International och / eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrätt, varumärkeslag och andra lagar.

Du samtycker till att inte modifiera, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, lägga upp, överföra, hyra, låna, sälja, hyra ut, licensiera, underlicensiera eller distribuera material på webbplatsen eller på något sätt skapa innehåll och / eller derivatarbete baserat på innehållet på webbplatsen eller själva webbplatsen eller tjänster som tillhandahålls av eller på uppdrag av Clearwater International, antingen helt eller delvis utan föregående skriftligt medgivande.

4.3 Inlägg
Webbplatsen kan innehålla grupper och / eller andra meddelande- eller kommunikationsmöjligheter. Du är ensam ansvarig för den information som du skickar, distribuerar, sprider, publicerar eller laddar upp ("Inlägg") via webbplatsen eller skickar till oss för användning eller publicering på webbplatsen och eventuella konsekvenser av sådana inlägg. Du accepterar att du är ensam ansvarig för eventuella fel eller utelämnanden i sådana inlägg.

Som ett exempel ska dina inlägg, utan begränsning, inte:

(1) kränka tredje parts rättigheter (inklusive, utan begränsning, immateriella rättigheter, reklam eller sekretessrätt för sådan tredje part inom dess nationella jurisdiktion);

(2) bryter mot lagar eller förordningar eller annan statlig eller överstatlig koppling eller reglering (inklusive utan begränsning bestämmelserna om exportkontroll, konsumentskydd, olaglig konkurrens, falsk reklam och diskriminering;

(3) vara ärekränkande, förolämpande, hotande eller trakasserande;

(4) vara obscent, oanständigt eller pornografiskt;

(5) innehålla virus eller andra datorprogrammeringsmetoder som är avsedda att skada, störa, infoga eller extrahera data eller personlig information som används på eller av webbplatsen;

(6) förfalska eller radera författaruttalanden, juridiska eller andra juridiska meddelanden eller ägarförklaringar eller klistermärken som rör ursprung eller källa till programvara eller annat material som finns i en fil som laddas upp till webbplatsen.

Du accepterar och erkänner att vi inte är och inte låtsas vara en förläggare med avseende på inlägg. Vi gör därför inga garantier för att vi kommer att läsa eller skärma inlägg för innehållet eller efterlevnaden av detta avtal eller på annat sätt utöva någon redaktionell kontroll över detta. Vi förbehåller oss rätten när som helst att lämna ut information som är nödvändig för att följa gällande lagar, bestämmelser, anspråk i en stämningsansökan eller myndighetsbegäran eller att redigera, avvisa eller ta bort en utstationering eller ta bort information eller material helt eller delvis efter eget gottfinnande. diskretion.

4.4 Tillstånd att använda inlägg
Du samtycker härmed till att ge oss en obestämd, gratis, fullt betald licens för att direkt, (eller indirekt genom våra agenter eller distributörer) använda, distribuera, underlicensiera, visa, utföra, modifiera, hyra ut och marknadsföra, reproducera, kopiera och publicera inlägg (och all information som finns däri) och förbereda härledda verk därav i vilken form eller vilket format som helst och genom sådana medier som vi anser lämpliga.

4.5 Utlämnande av personlig information och konfidentiell information
Du samtycker till att inte publicera någon konfidentiell eller personlig information (som definieras i vår integritetspolicy) angående någon tredje part i någon inläggning eller på annat sätt kan avslöja sådan information om eller i samband med din användning av webbplatsen utan uttryckligt skriftligt medgivande från sådan tredje part.

Du erkänner att du kan få viss konfidentiell information från andra användare under din användning av webbplatsen och genomförandet av transaktioner. Du samtycker och förbinder dig att behandla sådan information konfidentiellt och att inte vidarebefordra den till tredje part såvida det inte krävs enligt lag. Sådan information får inte användas för något ändamål utan föregående skriftligt medgivande från användaren till vilken informationen är konfidentiell.

Om du lämnar personlig information i dina inlägg bör du vara medveten om att sådan information kommer att vara offentlig och tillgänglig för alla användare såvida du inte uttryckligen informerar oss skriftligen om att inte avslöja din personliga information. Du bör alltid vara försiktig när du tillhandahåller personlig identifierbar information om dig själv.

5. Tjänster
Tjänster som erbjuds på webbplatsen är endast tillgängliga för individer, företag eller andra juridiska personer som kan ingå juridiskt bindande avtal i enlighet med tillämplig lag i sitt hemland.

I händelse av en tvist mellan dig och en eller flera användare samtycker du till att ersätta Clearwater International (och våra agenter, chefer och anställda) för alla kostnader, avgifter, fordringar, fordringar, skador eller utgifter (oavsett ursprung) som vi kan drabbas av som ett resultat av eller i samband med en sådan tvist.

Om en tvist uppstår mellan dig och en annan användare, samtycker du till att lösa tvisten direkt med den användaren. Du erkänner att vi inte kommer att vara inblandade i en sådan tvist och inte kommer att agera som medlare mellan användare. Skulle vi ändå bli inblandade i en tvist av någon anledning, samtycker du till att betala alla kostnader och kostnader (inklusive men inte begränsade till rimliga rättsliga kostnader och kostnader) som kan uppstå i samband med tvisten.

6. Uppdateringar via e-post
Vi kan ge dig möjlighet att prenumerera på vår e-posttjänst ("Uppdateringar via e-post"), som ger dig den senaste informationen om evenemang organiserade av oss eller andra evenemang, nyheter eller artiklar som vi anser intressanta för dig. Din användning av innehållet som du får via e-postinformationstjänsten är föremål för dessa villkor.

7. Länkar till tredje parts webbplatser
Tredje part eller Clearwater International kan infoga länkar till andra webbplatser eller resurser. Dessa länkar tillhandahålls enbart som en hjälp till dig och innebär inte att vi stöder innehållet på sådana webbplatser från tredje part. Vi har ingen kontroll över sådana webbplatser och resurser, och du erkänner och samtycker till att vi inte är ansvariga för tillgängligheten av sådana externa webbplatser eller resurser, och att vi varken stöder eller ansvarar, ekonomiskt eller på annat sätt, för innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annat material som kan vara tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser.
Du erkänner vidare och samtycker till att vi inte är direkt eller indirekt ansvariga, ekonomiskt eller på annat sätt, för skada eller förlust som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med användningen av eller beroende av sådant innehåll, produkter eller tjänster på eller tillgängliga via en sådan webbplats eller resurs. Om du bestämmer dig för att komma åt webbplatser från tredje part är det på egen risk. Eventuella problem med externa länkar bör riktas till relevant webbplatsadministratör eller webbansvarig.

8. Sekretess
Vår integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och är tillgänglig på begäran.

9. Allmänt
9.1 psägning av detta avtal
Vi förbehåller oss rätten att säga upp detta avtal utan föregående meddelande om du har brutit mot eller verkar ha brutit mot en eller flera bestämmelser i detta avtal, inklusive tillhandahållande av felaktig registreringsinformation eller missbruk av de tjänster som erbjuds via denna webbplats.

Båda parter kan säga upp detta avtal med eller utan anledning till handling med 30 dagars skriftligt meddelande till den andra parten

9.2 Ersättning
Du samtycker till att hålla Clearwater International (och dess styrelseledamöter, befattningshavare, anställda och ombud) skadeslöst för allt ansvar, förlust, skada, böter, handlingar, domar, stämningar, kostnader, utgifter eller kostnader för karaktär eller natur av:

(1) Anspråk, stämningar eller anspråk från tredje part angående intrång, missbruk eller intrång i tredje parts upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan äganderätt baserad på innehåll (inklusive men inte begränsat till dina inlägg) som du har skickat in;

(2) Din överträdelse av detta avtal;

(3) Anspråk, stämningar eller anspråk från tredje part mot Clearwater International som ett resultat av eller i samband med en tvist mellan användare eller i samband med din användning eller missbruk av webbplatsen; och eller

(4) alla åtgärder som vidtas av Clearwater International i enlighet med dina instruktioner om användning av webbplatsen.

9.3 Ansvarsfriskrivning
Din användning av webbplatsen och alla tjänster som erbjuds på eller i samband med din användning av webbplatsen sker på egen risk. Tjänster som tillhandahålls på webbplatsen tillhandahålls "som de är" och "som tillgängliga". I den utsträckning som lagen tillåter vi oss alla garantier, inklusive men inte begränsade till garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, marknadsförbarhet och intrång i äganderätt eller tredje parts rättigheter. Vi ger inga garantier för riktigheten, tillförlitligheten eller fullständigheten av material, tjänster, programvara, text, grafik och länkar.

Vi ger inga garantier som:

(1) tjänsten uppfyller dina krav;

(2) tjänsten är oavbruten, snabb, säker eller felfri; eller

(3) kvaliteten på tjänster, information eller annat material som du får genom din användning av webbplatsen uppfyller dina förväntningar.

Om din användning av webbplatsen kräver att du byter ut utrustning eller data, är du ansvarig för kostnaden för sådan ersättning.

Din användning av webbplatsen och tjänster som erbjuds i samband med webbplatsen sker på egen risk. Om du är missnöjd med en eller flera delar av webbplatsen som erbjuds via webbplatsen, eller med detta avtal eller andra regler eller policyer, är ditt enda botemedel att sluta använda webbplatsen.

9.4 Ansvarsbegränsning
Du samtycker uttryckligen och samtycker till att vi inte är ansvariga för någon direkt (förutom dödsfall eller personskada till följd av användningen av webbplatsen) eller indirekta skador, oförutsedda skador eller dokumenterade anspråk, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, goodwill, användning, data eller immateriella förluster (även om vi informeras om risken för sådana skador / förluster) som härrör från:

(1) användning eller oförmåga att använda webbplatsen eller tjänster som tillhandahålls i samband med webbplatsen;

(2) kostnaden för att tillhandahålla ersättningsmaterial och tjänster till följd av data, information eller tjänster som köpts eller erhållits, mottagna meddelanden och transaktioner som gjorts via eller från webbplatsen;

(3) obehörig åtkomst till eller ändring av dina överföringar eller data;

(4) uttalanden eller beteende från en användare eller tredje part i förhållande till webbplatsen; eller

(5) andra frågor som rör webbplatsen eller en tjänst som tillhandahålls i samband med webbplatsen.

Vårt ansvar enligt detta avtal får under inga omständigheter överstiga 500 GBP.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning av vissa garantier, inklusive begränsning eller uteslutning av ansvar för tillfälliga eller följdskador. Det är därför möjligt att några av ovanstående begränsningar i detta avsnitt. 9.4 gäller inte dig.

9.5 Ingen anslutning
Detta avtal skapar inte och avser inte att skapa något fullmaktsförhållande, partnerskap, joint venture, anställd-arbetsgivarförhållande eller förhållande mellan Clearwater International och dig eller någon annan användare avsedd eller skapad av detta avtal.

9.6 Ingen överföring
Du får inte tilldela dina rättigheter eller underleverantörer (eller underleverantörer) dina skyldigheter enligt detta avtal.

9.7 Avbrott eller avbrott i tjänsten
Clearwater International kan avbryta eller avbryta webbplatsen med eller utan anledning och med eller utan föregående meddelande.

9.8 Force majeure
Clearwater International är inte ansvarigt för bristande fullgörande av sina skyldigheter enligt detta avtal om sådant fel beror på force majeure eller av någon annan anledning som ligger utanför Clearwater Internationals rimliga kontroll (inklusive utan begränsning mekaniskt, elektroniskt eller kommunikationsfel).

9.9 Hela avtalet
Detta avtal (ändrat då och då) täcker hela avtalet mellan dig och Clearwater International och reglerar användningen av webbplatsen och alla tjänster som tillhandahålls dig i samband med webbplatsen. Det ersätter och upphör alla tidigare överenskommelser mellan dig och Clearwater International, vare sig det är skriftligt eller muntligt, avseende webbplatsen eller tjänster som tillhandahålls till dig i samband med webbplatsen. Du kan också vara föremål för ytterligare villkor när du använder anslutna eller andra Clearwater International-tjänster, tredjepartsinnehåll eller programvara från tredje part. Vi hävdar inte att webbplatsen är lämplig för ett specifikt syfte eller publik, eller att den kan laddas ner utanför Storbritannien.

Åtkomst till webbplatsen eller användning av webbplatsen kanske inte är laglig för vissa personer i vissa länder.

9.10 Villkorens oberoende
Varje bestämmelse i detta avtal som utesluter eller begränsar ansvar ska tolkas separat och ska fortsätta att gälla även om en av dessa bestämmelser av någon anledning befinns vara otillämplig eller inte verkställbar.

9.11 Inget undantag
Inget avstående från oss ska tolkas som ett avstående från något förfarande eller efterföljande brott mot någon bestämmelse.

9.12 Engelsk lag
Alla juridiska frågor som kan uppstå som ett resultat av eller i samband med användningen av webbplatsen eller tjänster som tillhandahålls i samband med webbplatsen måste tolkas och avgöras i enlighet med engelsk lag, och du godkänner härmed att underkasta sig den exklusiva jurisdiktionen för de engelska domstolarna. mötesplats.

Clearwater International är handelsnamnet för Colmore LLP, ett aktiebolag bildat i England och Wales på Colmore Row 9, Birmingham, B3 2BJ nr: OC390758