Vilkår og Betingelser

1. Formål
Dette dokument og de bilag, der er omtalt herunder, udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og Clearwater International Ltd (“”Clearwater International””, “”vi”” eller “”os””), som driver Internet-websitet med domænenavnet https://www.clearwaterinternational.com/ (“”Websitet””, som også omfatter opdateringer pr. e-mail). Det anfører dine og Clearwater Internationals rettigheder og forpligtelser i forbindelse med (i) din adgang til Websitet; (ii) din brug af Websitet; (iii) eventuelle meddelelser, som sendes til dig via Websitet eller fra eller på vegne af Clearwater International; (iv) alle oplysninger, produkter, software, services, funktioner og materialer, som er indeholdt på eller tilbydes i forbindelse med Websitet.

Når du går ind på Websitet, accepterer du uden begrænsninger eller forbehold alle vilkår og betingelser i denne Aftale (som defineres herunder) og eventuelle efterfølgende ændringer, som vi til enhver tid efter eget skøn måtte foretage.

“”Aftale”” betyder dette dokument og eventuelle tillæg, bilag eller andre dokumenter, til hvilke der henvises i dette dokument alene ved illustration med hyperlink.

2. Ændring
Vi kan til enhver tid efter eget skøn ændre denne Aftale. Alle sådanne ændringer er gældende straks efter posting af et således ændret dokument på Websitet, eller når du på anden måde modtager oplysning om en sådan ændring. Ændringen gælder for din brug af Websitet og eventuelle tjenester, som du tilbydes i forbindelse med denne posting eller oplysning.

Med forbehold af det i foregående afsnit anførte kan denne Aftale kun ændres skriftligt efter underskrivelse af begge parter.

3. Websitet
3.1 Brugere
Enhver person som går ind på Websitet, er en bruger (en “”bruger””). Brugere er velkomne til at kontakte os på de e-mailadresser, der er vist på Websitet. Som bruger får du adgang til materiale på alle områder af Websitet.

3.2 Kontakt til os
Brug af enhver online-kommunikation til os bekræfter din accept af bestemmelserne i denne Aftale.

3.3 Brugeroplysninger
Når du sender e-mails til os eller på anden måde kommunikerer med os, garanterer du, at alle oplysninger, som fremsendes til os (“”brugeroplysninger””), er rigtige og nøjagtige i alle henseender, og at du har tilladelse og evne til at sende e-mailen eller kommunikere med os. Du indvilliger i straks at informere os skriftligt om eventuelle ændringer i brugeroplysninger. Du er eneansvarlig for brugeroplysningerne.

Hvis du giver os en e-mailadresse, som medfører, at eventuelle e-mails, som vi måtte sende til dig, sendes til dig via et computernetværk, som drives af eller på vegne af din arbejdsgiver (eller lignende), garanterer du, at du har ret til at modtage e-mails på denne adresse. Du accepterer også, at vi kan afstå fra at sende dig e-mails til en sådan adresse uden at informere dig, også selvom du har bedt om at modtage dem, hvis vi modtager en anmodning fra din arbejdsgiver om at ophøre med at sende e-mails til denne adresse.

3.4 Systemintegritet
Du forpligter dig over for os til ikke at bruge eller tillade brug af nogen enhed, software eller programmeringsrutine, som forstyrrer eller forsøger at forstyrre funktionen eller funktionaliteten af dette Websted. Du forpligter dig til ikke at udføre eller tillade udførelse af nogen handling, som (alene efter vores skøn) belaster vores infrastruktur i urimelig eller uforholdsmæssig stor grad.

Du accepterer, at du ikke vil bruge nogen robot, spider, anden selvbevægende enhed eller manuel proces til at monitorere eller kopiere websider eller indhold på dette Websted uden forudgående skriftlig tilladelse.

4. Brug af Webstedet
4.1 Indhold
Webstedet kan indeholde fakta, synspunkter, meninger og anbefalinger af personer og virksomheder. Vi garanterer ikke for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller rettidigheden af, eller på anden måde tilslutter os, disse synspunkter, meninger eller anbefalinger.

Indholdet af Websitet, herunder eventuel forskning, udgør ikke nogen form for rådgivning, anbefaling eller ordning fra vores side og skal ikke gøres gældende af brugere.

Vi kan til enhver tid helt efter eget skøn tilføje, slette eller ændre dele af eller hele Websitet. Indholdet på Websitet vises kun til oplysende formål. Indholdet bør ikke betragtes som fuldstændigt og bør ikke gøres gældende.

4.2 Fortrolige oplysninger
Du anerkender og accepterer, at de materialer, som anvendes og vises på Websitet, herunder men ikke begrænset til tekst, musik, software, lyd, billeder, grafik, video, sidelayout og design, illustrationer og artwork, navne, logoer, varemærker, servicemærker og alle andre materialer, tilhører Clearwater International og/eller dets licensgivere og er beskyttet af ophavsretsloven, varemærkeloven og anden lovgivning.

Du indvilliger i ikke at ændre, kopiere, reproducere, genudgive, uploade, poste, overføre, leje, låne, sælge, lease, give licens til, give underlicens til eller distribuere materiale på Websitet eller på nogen måde skabe indhold og/eller afledt arbejde baseret på indholdet af Websitet eller selve Websitet eller tjenester, som leveres af eller på vegne af Clearwater International, enten helt eller delvist uden forudgående skriftligt samtykke.

4.3 Postings
Websitet kan indeholde grupper og/eller andre besked- eller kommunikationsfaciliteter. Du er eneansvarlig for oplysninger, som du sender, distribuerer, udbreder, offentliggør, poster eller uploader (“”Postings””) via Websitet eller sender til os til brug eller offentliggørelse på Websitet og eventuelle konsekvenser af sådanne Postings. Du accepterer, at du er eneansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelse i sådanne Postings.

Som eksempel kan nævnes, at dine Postings, uden begrænsning, ikke må:

(1) krænke tredjemands rettigheder (herunder uden begrænsning immaterielle rettigheder, reklamerettigheder eller ret til fortrolighed, som sådan tredjemand måtte have inden for sit nationale retsområde);

(2) overtræde nogen love eller bestemmelser eller anden statslig eller overstatslig forbindelse eller forordning (herunder uden begrænsning de forordninger, som vedrører eksportkontrol, forbrugerbeskyttelse, ulovlig konkurrence, falsk reklame og diskrimination;

(3) være ærekrænkende, injurierende, truende eller chikanerende;

(4) være obskøne, uanstændige eller indeholde pornografi;

(5) indeholde virus eller andre computerprogrammeringsrutiner, som har til hensigt at beskadige, forstyrre, indsætte eller udtrække data eller personoplysninger, som anvendes på eller af Websitet;

(6) forfalske eller slette forfatterangivelser, juridiske eller andre retmæssige meddelelser eller ejerskabsangivelser eller mærkater vedrørende oprindelsen eller kilden til software eller andet materiale, som er indeholdt i en fil, som uploades på Websitet.

Du accepterer og anerkender, at vi ikke er og ikke foregiver at være udgiver med hensyn til Postings. Vi udsteder således ingen erklæring om eller garanti for, at vi vil læse eller screene Postings for indhold eller overholdelse af denne Aftale eller på anden måde udøve nogen form for redaktionel kontrol over dette. Vi forbeholder os til enhver tid ret til at videregive oplysninger, som er nødvendige for at overholde en gældende lov, bestemmelse, krav i et søgsmål eller myndighedsanmodning eller til at redigere, afvise eller fjerne en Posting eller fjerne oplysninger eller materialer helt eller delvist efter eget skøn.

4.4 Tilladelse til at bruge Postings
Du accepterer hermed at give os en tidsubegrænset, gratis, fuldt betalt licens til direkte (eller indirekte via vores agenter eller distributører) at bruge, distribuere, give underlicens til, vise, udføre, ændre, lease og markedsføre, reproducere, kopiere og genudgive Postings (og eventuel information deri) og udarbejde afledt arbejde heraf i en hvilken som helst form eller et hvilket som helst format og via et sådan medie, som vi efter eget skøn måtte finde velegnet.

4.5 Videregivelse af personoplysninger og fortrolige oplysninger
Du forpligter dig til ikke at indsætte fortrolige oplysninger eller personoplysninger (som defineret i vores Fortrolighedspolitik) vedrørende tredjemand i nogen Posting eller på anden må videregive sådanne oplysninger på eller i forbindelse med din brug af Websitet uden udtrykkelig skriftlig samtykke fra sådan tredjemand.

Du anerkender, at du under din brug af Websitet og gennemførelsen af transaktioner kan modtage visse fortrolige oplysninger, som er givet af andre brugere. Du accepterer og forpligter dig til at behandle sådanne oplysninger fortroligt og ikke videregive disse til tredjemand, medmindre det er påkrævet ved lov. Sådanne oplysninger må ikke bruges til noget formål uden forudgående skriftligt samtykke fra den bruger, for hvem oplysningerne er fortrolige.

Hvis du afgiver personoplysninger i dine Postings, skal du være klar over, at sådanne oplysninger vil være offentlige og tilgængelige for alle brugere, medmindre du udtrykkeligt informerer os skriftligt om ikke at offentliggøre dine personoplysninger. Du skal altid udvise forsigtighed, når du afgiver personligt identificerende oplysninger om dig selv.

5. Tjenester
Tjenester, som tilbydes på Websitet, er kun tilgængelige for personer, virksomheder eller andre juridiske personer, som er i stand til at indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til den gældende lovgivning i deres hjemland.

Hvis der opstår en tvist mellem dig og en eller flere brugere, indvilliger du i at godtgøre Clearwater International (og vores agenter, ledende medarbejdere og medarbejdere) for alle omkostninger, gebyrer, fordringer, krav, skadeserstatninger eller udgifter (uanset deres opståen), som vi måtte pådrage os som følge af eller i forbindelse med en sådan tvist.

Hvis der opstår en tvist mellem dig og en anden bruger, indvilliger du i at bilægge tvisten direkte med den pågældende bruger. Du anerkender, at vi ikke vil blive involveret i en sådan tvist og ikke vil optræde som mægler mellem brugere. Hvis vi alligevel skulle blive involveret i en tvist uanset årsag, indvilliger du i at betale alle omkostninger og udgifter (herunder men ikke begrænset til rimelige advokatomkostninger og udlæg), som måtte påløbe i forbindelse med tvisten.

6. Opdateringer via e-mail
Vi kan give dig mulighed for at abonnere på vores e-mailtjeneste (“”Opdateringer via e-mail””), som giver dig de seneste oplysninger om begivenheder arrangeret af os eller andre begivenheder, nyheder eller artikler, som vi skønner kunne være interessante for dig. Din brug af det indhold, som du modtager via e-mailinformationstjenesten, er underlagt disse betingelser.

7. Links til tredjepartswebsteder
Tredjeparter eller Clearwater International kan indsætte links til andre websites eller ressourcer. Disse links gives alene som en hjælp til dig og udtrykker ikke, at vi godkender indholdet af sådanne tredjepartswebsteder. Vi har ingen kontrol over sådanne websites og ressourcer, og du anerkender og accepterer, at vi ikke er ansvarlige for tilgængeligheden af sådanne eksterne websites eller ressourcer, og at vi hverken godkender eller er ansvarlige, økonomisk eller på anden måde, for indhold, reklamer, produkter, tjenester eller andet materiale, som måtte være tilgængeligt fra sådanne websites eller ressourcer.

Du anerkender og accepterer yderligere, at vi ikke er hverken direkte eller indirekte ansvarlige, økonomisk eller på anden måde, for nogen skade eller noget tab, som er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller tiltro til sådant indhold, produkter eller tjenester på eller tilgængelige via sådant website eller ressource. Hvis du beslutter dig for at gå ind på tredjepartswebsites, er det på egen risiko. Eventuelle bekymringer vedrørende eksterne links skal rettes til den relevante websiteadministrator eller webmaster.

8. Fortrolighed
Vores fortrolighedspolitik beskriver den måde, hvorpå vi behandler dine persondata, og kan fås på anmodning.

9. Generelt
9.1 Opsigelse af denne Aftale
Vi forbeholder os ret til at opsige denne Aftale uden varsel, hvis du har misligholdt eller synes at have misligholdt en eller flere bestemmelser i denne Aftale, herunder bestemmelsen om urigtige registreringsoplysninger eller misbrug af de tjenester, der tilbydes via dette Website.

Begge parter kan opsige denne Aftale med eller uden årsagsangivelse med 30 dages forudgående skriftligt varsel til den anden part.

9.2 Godtgørelse
Du indvilliger i at betale, godtgøre og holde Clearwater International (og dets direktører, ledende medarbejdere, medarbejdere og agenter) skadesløs for ethvert erstatningsansvar og alle forpligtelser, tab, skader, bøder, handlinger, domme, søgsmål, omkostninger, udgifter eller udlæg af nogen art eller beskaffenhed in forbindelse med:

(1) Krav, søgsmål eller påstand fra tredjemand vedrørende overtrædelse, uretmæssig tilegnelse eller krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre formuerettigheder baseret på indhold (herunder men ikke begrænset til dine Posting), som du har fremlagt;

(2) Din misligholdelse af denne Aftale;

(3) Krav, søgsmål eller påstand fra tredjemand, som rejses mod Clearwater International som følge af eller i forbindelse med en tvist mellem brugere eller i forbindelse med din brug eller misbrug af Websitet; og/eller

(4) enhver handling, som udføres af Clearwater International, i henhold til dine instruktioner vedrørende brug af Websitet.

9.3 Fraskrivelse af garantier
Din brug af Websitet og alle tjenester, som tilbydes på eller i forbindelse med din brug af Websitet, foregår på din egen risiko. Tjenester, som leveres med Websitet, leveres “”som de er og forefindes”” og “”som de er tilgængelige””. I det videst mulige omfang, der er tilladt ved lov, fraskriver vi os alle garantier, herunder men ikke begrænset til garantier for adkomst, egnethed til et bestemt formål, salgbarhed og ikke-krænkelse af formuerettigheder eller tredjepartsrettigheder. Vi udsteder ingen garantier for nøjagtigheden, pålideligheden eller fuldstændigheden af materiale, tjenester, software, tekst, grafik og links.

Vi udsteder ingen garantier for, at:

(1) tjenesten opfylder dine krav;

(2) tjenesten er uden afbrydelser, rettidig, sikker eller fejlfri; eller

(3) kvaliteten af tjenester, oplysninger eller andet materiale, som du får via din brug af Websitet, opfylder dine forventninger.

Hvis din brug af Websitet kræver, at du udskifter udstyr eller data, er du ansvarlig for omkostningerne til sådan udskiftning.

Din brug af Websitet og tjenester, som tilbydes i forbindelse med Websitet, er på egen risiko. Hvis du er utilfreds med en eller flere dele af Websitet, som tilbydes via Websitet, eller med denne Aftale eller andre regler eller politikker, er din eneste mulighed for afhjælpning at stoppe brugen af Websitet.

9.4 Ansvarsbegrænsning
Du forstår og indvilliger udtrykkeligt i, at vi ikke er ansvarlige for nogen direkte (bortset fra dødsfald eller personskade som direkte følge af brug af Websitet) eller indirekte skader, hændelige skader eller dokumenterede erstatningskrav, herunder men ikke begrænset til tab af avance, goodwill, brug, data eller immaterielle tab (også selvom vi er informeret om muligheden for sådanne skader/tab), som hidrører fra:

(1) brugen af eller manglende evne til at bruge Websitet eller tjenester, som leveres i forbindelse med Websitet;

(2) omkostningerne til fremskaffelse af erstatningsmateriale og tjenester som følge af data, information eller tjenester købt eller opnået, meddelelser modtaget, og transaktioner indgået via eller fra Websitet;

(3) uautoriseret adgang til eller ændring af dine overførsler eller data;

(4) erklæringer eller adfærd fra en bruger eller tredjemand i forhold til Websitet; eller

(5) ethvert andet forhold vedrørende Websitet eller en tjeneste, som leveres i forbindelse med Websitet.

Vores ansvar som følge af denne Aftale kan under ingen omstændigheder overstige 500 GBP.

Visse retsområder tillader ikke indskrænkning af visse garantier med en begrænsning eller udelukkelse af ansvar for hændelige skader eller følgeskader. Det er derfor muligt, at nogle af ovenstående begrænsninger i dette pkt. 9.4 ikke er gældende for dig.

9.5 Ingen forbindelse
Denne Aftale opretter ikke og har ikke til hensigt at oprette noget fuldmagtsforhold, partnerskab, joint venture, arbejdertager-arbejdsgiver-forhold eller franchisetager-franchisegiver-forhold.

9.6 Ingen overdragelse
Du må ikke overdrage dine rettigheder eller uddelegere (eller give i underentreprise) dine forpligtelser i henhold til denne Aftale.

9.7 Afbrydelse eller ophør af tjeneste
Clearwater International kan afbryde eller stoppe Websitet med eller uden årsagsangivelse og med eller uden varsel.

9.8 Force Majeure
Clearwater International er ikke ansvarlig for nogen manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne Aftale, hvis en sådan manglende opfyldelse skyldes force majeure eller anden årsag uden for Clearwater Internationals rimelige kontrol (herunder uden begrænsning mekaniske, elektroniske eller kommunikationsmæssige svigt).

9.9 Hele Aftalen
Denne Aftale (som ændret fra tid til anden) omfatter hele aftalen mellem dig og Clearwater International og regulerer brugen af Websitet og eventuelle tjenester, som leveres til dig i forbindelse med Websitet. Den erstatter og ophæver enhver tidligere aftale mellem dig og Clearwater International, uanset om den er skriftlig eller mundtlig, vedrørende Websitet eller eventuelle tjenester, som leveres til dig i forbindelse med Websitet. Du kan også være underlagt yderligere vilkår og betingelser, når du bruger tilknyttede eller andre Clearwater International-tjenester, tredjepartsindhold eller tredjepartssoftware.

Vi påstår ikke, at Website er egnet til et bestemt formål eller publikum, eller at det kan downloades uden for Storbritannien. Adgang til Websitet eller brug af Websitet er muligvis ikke lovlig for visse personer i visse lande.

9.10 Vilkårenes uafhængighed
Hver bestemmelse i denne Aftale, som udelukker eller begrænser ansvar, skal fortolkes separat, og skal fortsat være gældende, selvom en af disse bestemmelser uanset årsag findes at være uanvendelig eller uden retskraft.

9.11 Intet afkald
Et afkald fra vores side skal ikke fortolkes som et afkald på en forudgående eller efterfølgende misligholdelse af en bestemmelse.

9.12 Engelsk lov
Alle juridiske spørgsmål, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med brugen af Websitet eller eventuelle tjenester, som leveres i forbindelse med Websitet, skal fortolkes og afgøres i henhold til engelsk lov, og du indvilliger herved i at underkaste dig de engelske domstoles eksklusive værneting.

Clearwater International er handelsnavn for Colmore LLP, et anpartsselskab registreret i England og Wales på adressen 9 Colmore Row, Birmingham, B3 2BJ Nr: OC390758